رزومه گروه زاگرا


شرح رزومه اعضاء تیم مدیریت گروه زاگرا

شرح رزومه اعضاء تیم مهندسی کنترل پروژه و بازرگانی فروش در بخش پروژه های ساختمانی

شرح رزومه اعضاء تیم مهندسی در بخش پروژه های ساختمانی